RightLeft

ด่านศุลกากรภูฏานและภาษี

ศุลกากรภูฏาน

ถาม: นำสุราหรือบุหรี่เข้าภูฏานได้หรือไม่
คำตอบ: สามารถนำสุราไม่เกิน1ลิตรและบุหรี่ไม่เกิน200มวนเข้าได้

*บุหรี่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายสิ่งของ Duty Free ในภูฏาน

a. สุรา: 1ขวดไม่เกิน 1ลิตร
b. บุหรี่: 1 หล่อง ( 200 มวน) *เสียภาษีปรกติ

เขียนโดย Cipto Handoyo
blog comments powered by Disqus
Punakha